สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาทั้งหมด


Automata Theory and Programming Languages ภาคการศึกษา 1/2563

ศรัณย์ อินทโกสุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การขจัดความงง

มารีโอ้ ยูเค
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

นายสมัย ต้นเตย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาศาสตร์

นิรัชพร จันวินิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มศุกร์ บ่าย 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การใช้ภาษาไทย 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

AE6732: 58/1

วสุ อุดมเพทายกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน กลุ่มจันทร์ เย็น 1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

สันติ ตันตระกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

01106640 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION

วสุ อุดมเพทายกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) รหัสวิชา 03287209 ระดับปริญญาโท

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management)

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มศุกร์เช้า 302

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Data Communication

ศรัณย์ อินทโกสุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักการและเทคนิคการบริหารงานยุใหม่ (ป.โท)

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาทรัยพกรมนุษย์ทางการศึกษา (ป.โท)

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books