สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชาทั้งหมด


ชื่อวิชา การบริหารงานวิชาการ (Administration of Academic Affairs) รหัสวิชา 03277202

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อวิชา การวางแผนและนโยบายทางการบริหารการศึกษา (PLANNING AND POLICIES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION) รหัสวิชา 03217003

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance ) รหัสวิชา 03206094

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา หลักและวิธีการสอน (Principles and Teaching Methods) รหัสวิชา 03206054

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา การจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ (Classroom and learning resource management) รหัสวิชา 03206095

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การบริหารศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ธุรกิจศึกษา

ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถิติขั้นสูง

บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

lสถิติชั้นสูง

ณฐวัฒน์ ศรีวัฒนพงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาหลักสูตร

บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การประกันคุณภาพการศึกษา

บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิธีการวิจัยทางการบริหารจัดการการศึกษา

บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักการศึกษา

บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books