มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิชาทั้งหมด


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชฎาพร เขมรุจิกุลยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพิสูจน์สลากกินแบ่งรัฐบาล

ปุณยนุช สังข์รุ่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ชนัทดา ภูจำนงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

ฉัตรชัย พ่วงพลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การออกแบบนิเทศศิลป์

keerati santisak
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

A001

แอน อภัสรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

A1

แอน อภัสรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หลักวิชาชีพครู

เมธา อึ่งทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010825406 Design of Construction Operation 1-57

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010813401 Engineering Management 1/57

ผศ.ดร. กวิน ตันติเสวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

185448 Risk Analysis and Management in Construction 2-56

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010825408 Quality Systems in Construction 2/56

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

183046 Construction Engineering and Management 2/56

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010825407 Risk Management in Construction 1-56

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

183410 Engineering Economy for Civil Engineers 1/56

ผศ.ดร. กวิน ตันติเสวี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

010813401 Engineering Management 1/56

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Electrical Comp Aided Design By Protel99SE

นางสาว พัชราภรณ์ จีนขาวขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

นางสาว พัชราภรณ์ จีนขาวขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

185446 Construction Economics and Cost Planning 2/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

183046 Construction Engineering and Management 2/55

รศ.ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books