มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


CS211 Introduction to Computer Science

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศป 032 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

English for Social Science 1

นาง วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๓๗)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๒๙)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๒๑)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ENG

นาง ณัฐกานต์ ฟูเถิ้ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS217 Introduction to Object Oriented Programming

Kongkarn Dullayachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.classstart.org/classes/247

Lalida Puthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๐

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๑๔

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS351 Numerical Computations

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS422 Software Engineering

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รพ301 โรคพืชทั่วไป

Mr witcha chaleeprom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)