มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


นักศึกษาสาขาเคมี

ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท330 ภาษาถิ่นล้านนา

นาย ชยุตภัฎ คำมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS211 Introduction to Computer Science

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศป 032 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

English for Social Science 1

นาง วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๓๗)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๕)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๒๙)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท๐๓๑ (กลุ่ม ๒๑)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS217 Introduction to Object Oriented Programming

Kongkarn Dullayachai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.classstart.org/classes/247

Lalida Puthong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๙

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๒๐

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท ๐๓๑ กลุ่ม ๑๔

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS351 Numerical Computations

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS422 Software Engineering

- Chalitda M. Purush
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รพ301 โรคพืชทั่วไป

Mr witcha chaleeprom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books