มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1-59 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1-59 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จบ 313 เทอม 1/2559

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรคสัตว์น้ำ

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การส่งเสริมทางการประมง

พัชราภรณ์ พลอยแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมงจป313 เทอม3/2558

ณัฐริกา โสนาชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 3/2558

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313 เทอม 3/2558

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเพาะเลี้ยงกุ้ง

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทป 494 สัมมนา

นิสรา กิจเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

FN303 Sec. 2

Asst Prof Dr Thatphong Awirothananon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

FN303 Sec. 1

Asst Prof Dr Thatphong Awirothananon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กง 201 Sec 2

ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กง 304 Sec 2 การสร้างธุรกิจฯ

ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กง 304 Sec 1 การสร้างธุรกิจฯ

ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กง 201 Sec 1

ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้คพ216 2/58

อรรถวิท ชังคมานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-58 sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)