โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วิชาทั้งหมด


ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๒

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ท๒๓๑๐๒ วรรณคดีกับชีวิต ม.๓/๓

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.3

นาย ศรสนั่น นนที
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ม.4

นาย ศรสนั่น นนที
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สอนทำแบบฝึกหัดม.1ทุกวิชา

เด็กหญิง นภัสวรรณ ชัยสงค์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

การเขียนเชิงวิชาการ ท๒๐๒๐๑ ชั้น ม.๒/๑ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๔ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๓ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๒ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

หลักภาษาไทย ท๒๓๑๐๑ ชั้น ม.๓/๑ ; ครูผู้สอน : ครูสุธะนะ พามนตรี

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1/2556

นาย ดาวเด่น เหลาผา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ความสำคัญของภาษาไทย

นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ชีววิทยา ม.4

นางสาว สุรียาวรรณ จันสด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

สังคมศึกษา

นาง สมปอง ปานเมือง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books