มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

465-323 Project Management

สุพจน์ โกวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Advanced in HRM

ดร. สุธินี ฤกษ์ขำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-230 การประกันภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัช วัชรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principle of Business Management (461-211) Sec.03

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริหารธุรกิจ 55

ศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-388 การเงินอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัช วัชรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ละออ

นาง ละออ วิจิตรเวชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MBA รุ่น 23 & 10 / รหัส 54...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุรัตนา

นาง สุรัตนา อังคฉัตรชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-241marketing research(2/54)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ เสาวณี จุลิรัชนีกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Convention management (462-415)

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Internet/Intranet Technology

นาย อรรถพร หวังพูนทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-311 Management Accounting Section 02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบ้าน1

นาย สุวัฒน์ อัครบวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-311 Management Accounting Section 01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิทยาการจัดการ

นักวิชาการศึกษา ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัมมนาปัญหาการตลาด

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทุนการศึกษา วจก.

นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริหารช่องทางการตลาด

ผู้ช่วยศาตราจารย์ เสาวณี จุลิรัชนีกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books