มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


Psychology for Teachers

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SIT2303 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุฑาพร อินทะสะระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชา การศึกษาไทยเเละครูชั้นวิชาชีพ

นางสาว คุณัญญา ชูยงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บริหารการศึกษา รุ่น 18 แผน ก.

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา

นาง อรัญญา มูสีสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ห้อง3

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม3

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเรียน 5314.152

นางสาว เบญจวรรณ ทองจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเรียน 5314.152

นางสาว วรรณฤดี จันหุณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประกันคุณภาพการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.โท บริหารการศึกษา สมุย ๓

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมศึกษา(ป.ตรี)

นาย ประเสริฐ พืชผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 1022002

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์ระนอง

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

นาง อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)