มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รหัส 1022002

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียนศูนย์ระนอง

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปฏิบัติการครูมืออาชีพ

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

นาง อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประวัติศาสตร์

นางสาว วรรณยุพา กาญจนพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเรียนรู้แบบโครงงาน

นาย อภิจิตร์ ณ นคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

นางสาว ชิดาวัลย์ อัครนันท์กุลวัต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นาง ขวัญใจ บุญสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ดร. จิตติมา ศีลประชาวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมศึกษา กลุ่ม 2 การวางแผนและการบริหารโครงการฯ

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน

สุพรรษา สุลีทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Self-Development

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาเอก

นาย ธีรวัฒน์ กิจงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Human Relation for Teachers

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมศึกษากลุ่ม๓

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)