มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

Ed Tech
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

นาง สมจิตร เพชรโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Ms. nichanan poonsawat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเรียนแบบโครงงานแบบกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์

Ms. nichanan poonsawat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

Ms. nichanan poonsawat
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Ed Tech
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 13 กลุ่ม 3

นาย จิรพงษ์ จรเด่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คณิตศาสตร์ กลุ่มเรียนที่2. วิชาการวางแผนฯ

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ข

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Ed Tech
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา สังคมศึกษา 1

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5387.124

นางสาว โสภาวรรณ วัชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Physics1

ปริศนา รักบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿599.00 -52.09%
฿59.00 -94.92%
฿245.00 -65.16%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)