มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

345-102 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม (section 02) 2/2555

สุนิดา รัตโนทยานนท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

344-592 ระเบียบวิธีวิจัย (1/2555)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-105 Business Statistics and Applications

อารีย์ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผดุงครรภ์ขั้นสูง55

ผศ.ดร ศศิกานต์ กาละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Services Marketing

ดร. ็๋HJ YY
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาอบรม ClassStart ที่ มศว. ประสานมิตร

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Test Class April 07

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

462-415

นางสาว วนัญญา ทองสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

นาง นงลักษณ์ ชูพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อบรม กศน. อุบลฯ

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเขียนเว็บ

นาย ธนาวุฒิ วัฒนะนาวิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเขียนเว็บ

นาย ธนาวุฒิ วัฒนะนาวิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Thailand Palliative Care Survey

นุชระพี จันทร์ช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of Management ตอน 02

นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of Management ตอน 01

นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)