มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชาทั้งหมด


วิจัยไทย Sect.02

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา เทคโนโลยีสื่อประสม 4123642 (2/2562)

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (1/2561)

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม 4123642

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS-IT)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ S.99 (2-59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภัทรจาริน ศรีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4122506  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 02 (ภาคเรียน 2/59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Sec.01 (1/59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ยมลภัทร ภัทรคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ (เทอม2-58)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4122506Z วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) Sec.02 [เทอม 1/58]

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4122506Z วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) Sec.01 [เทอม 1/58]

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - สาขา CS-IT (2/57)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2/57)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4132101Z เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต [Sec.01 : จ6-9], 1/57

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)