มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชาทั้งหมด


วิชา  เทคโนโลยีสื่อผสม 4123642 (1/2561)

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัยไทย Sect.03

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัยไทย Sect.02

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิจัยไทย Sect.01

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1541105Z

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1544609A

ผศ. เชาว์ เพ็ชรราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา เทคโนโลยีสื่อประสม 4123642 (2/2562)

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร. พิมผกา ธรรมสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม 4123642

อาจารย์ ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS-IT)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ S.99 (2-59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิชา ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์

ภัทรจาริน ศรีบุญเรือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4122506  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sec. 02 (ภาคเรียน 2/59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4123404Y ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Sec.01 (1/59)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

ยมลภัทร ภัทรคุปต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ (เทอม2-58)

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4122506Z วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) Sec.02 [เทอม 1/58]

นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books