มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการศึกษา

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อบรมการใช้classstartสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

นางสาว สินาภรณ์ สูงงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การจัดทำสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การวิจัยการศึกษา Education Research

นาง พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาษาซีเบื้องต้น

นาย ราเชนท์ แสงอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวตก (ทรี)

นาย พิสิฐ ไพเชฐศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กราฟ

ณัฐวัตร แสงประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเรียงแบบยาก

นางสาว สุภักดิ์พร สมเปาจี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คิว

นางสาว รุจิรา พอใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กลุ่ม 1 <โครงสร้างข้อมูลเบื้อต้นและอัลกอริทึม>

นาย ปรัชญา ลาวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การค้นหาข้อมูล

นางสาว เปรมฤทัย คำฟอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาร์เรย์

นางสาว กัญญารัตน์ มิละพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรคอร์ดและสตริง

นางสาว วันเพ็ญ ไผทพิทักษ์วงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สแตก

นางสาว ชลธิชา ตุ้ยดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การเรียงข้อมูลแบบง่าย

นางสาว อำภา เจริญสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books