โรงเรียนภูเขียว

วิชาทั้งหมด


โครงงานคอมพิวเตอร์

นาย ดวงดี โชติสุภาพ
โรงเรียนภูเขียว

การออกแบบและเทคโนโลยี

นาย ชัชวาลย์ กาจหาญ กาจหาญ
โรงเรียนภูเขียว

ภาษาไทย

เด็กชาย กรวรรษ เรืองอักษร
โรงเรียนภูเขียว

วิชา องค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์

แอนนา สุริเวช
โรงเรียนภูเขียว


ม.4/1ปี2558

เรืองเดช สุทธิพล
โรงเรียนภูเขียว

ห้องเรียนพิมพ์สัมผัสไทย,อังกฤษ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

นาย ถาวร ขึมภูเขียว
โรงเรียนภูเขียวเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4

นางสาว สาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
โรงเรียนภูเขียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาว ปิยะพร พรมเมตตา
โรงเรียนภูเขียว

4011

นางสาว ระติรักษ์ เกตุสุด
โรงเรียนภูเขียว

ม.๒/๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

นาย ถาวร ขึมภูเขียว
โรงเรียนภูเขียว

ม.๒/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

นาย ถาวร ขึมภูเขียว
โรงเรียนภูเขียว

ม.๒/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิชา งานธุรกิจ

นาย ถาวร ขึมภูเขียว
โรงเรียนภูเขียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ปีการศึกษา 2555

นาง วรรณวิสา จานชมภู
โรงเรียนภูเขียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2555

นาง วรรณวิสา จานชมภู
โรงเรียนภูเขียว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นาง สมใจ ผลภิญโญ
โรงเรียนภูเขียว

ห้องสืบค้นข้อมูล E-Learning

นางสาว นิตยา เห็มพรม
โรงเรียนภูเขียว

การจัดสวนถาด

นางสาว จุฬารัตน์ เพชรลำ้
โรงเรียนภูเขียว

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)