มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


Curriculum Development สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 2/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4107107 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Curriculum Development สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 2/2562

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

eia

จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข (การค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 29)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1117210 สุขภาพสิ่งแวดล้อม

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การพัฒนาหลักสูตร (เอกคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การพัฒนาหลักสูตร (เอกภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100143 (ทักษะชีวิตฯ 21st) กลุ่มเรียน 07 (2/2562)

นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100143 (ทักษะชีวิตฯ 21st) กลุ่มเรียน 05 (2/2562)

นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100143 (ทักษะชีวิต ฯ 21st) กลุ่มเรียน 01 (2/2562)

นาย รัฐชาติ กาญจนภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วันเสาร์ กลุ่ม 26 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธ กลุ่ม 21 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันศุกร์ กลุ่ม 08 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2562

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต (2/2562)

ดร. ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร - พลศึกษาและสุขศึกษา

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)