มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันพฤหัสบดี กลุ่ม 5)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 2/2562 (วันจันทร์ กลุ่ม 1)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

111

รัตติภรณ์ บุญทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สายน๊ะ กามานะไท
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน ฯ (2/2558)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (1/2558)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์จิตวิทยา

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

นางสาว รูปียา กาซอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic chemistry 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมสมรรถนะ PISA วิทยาการคำนวณ

นาย อิมรอน แวมง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Chemistry for forensic science

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Chemistry 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4112460 ปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์ ฟูไดละห์ ดือมอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีสำหรับครู

นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาสังคมศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)