วิชาทั้งหมด


e-learning

กรกนก นาขุนทด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3202-2004 การสื่อสารการตลาด

นางสาว ปิยาภรณ์ ขวัญสุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

จิตวิทยาสำหรับครู

ผศ.ดร. ผศ.ดร.ประภาส ณ พิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

857-312 PRODUCT MANAGE IN AGRO-INDUS. II

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
prince of songkla university

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ครองขวัญ ผู้มีสัตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์พกพา รหัสวิชา 3204-2107

เจษฎา วาเจ๊ะ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ม.2 sketchup

นราวุธ ไวดอน
รร.บ้านดู่

ม.6/3

รักสิฐาพร คุณความดี
เซนต์เมรี่อุดรธานี

01 คอมพิวเตอร์

น้องนวัต ปบัณฑิต 3/1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณิตศาสตร์ ป.4

วริษฐา สุทธิวิลัย
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว

427-222 มานุษยวิทยากายภาพและโบราณคดี

ดิเรก หมานมานะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ทักษะวิจัยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.4 เทอม 1/2560

นาย อับดุลเลาะ เซ็ง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

นาฮู ม4

คณิต ใบเต้
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ (3401-2007)

ปาตีเมาะ อูเมาะอาลี
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งยางแดง

รหัสวิชา 2701-1605 วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ห้องเรียนออนไลน์ ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 (2000-1201)

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม(2000-1501)

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรวิภา เพ็ญนุกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books