วิชาทั้งหมด


ง32204 วิชาการสร้าง Graphic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

อังกฤษ ม.2/1

จิดาภา อุ่นใจ
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศิริกานดา นาชัยนาค
โรงเรียนวัดคานหาม

ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคมภาค1/2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

11115

สายสุนีย์ โสขันตะ
โรงเรียนบ้านเทื่อม

ความเป็นครูวิชาชีพ(ภาษาไทย2)

นางสาว ปิยฉัตร คลังเจริญลาภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Grammar1: Article

ภรพสร ฟุ้งเฟื่อง
็Home

58_4/2

นาง พรทิพย์ ทานะมัย
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

การพยาบาลเด็กที่มีความผืดปกติเกี่ยวกับเม็ดเลือด

เกษรา วนโชติตระกูล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

426

เตือนจิต วิกรเมศกุล
ธิดานุเคราะห์

วิชาวิจัยทางการพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วิไล อุดมพิทยาสรรพ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Eng 102

ภัทรภร ศรีบุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

431-412 Senior Project in Malay Studies

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยาศาสตร์พื้นฐานม5

โรซาณี ดามู
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว 31102

จิรพรรณ วงค์เห็น
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

บทที่๑ บทที่๒

เมธินี อินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิตดาพร ขุมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงาน นักสืบประทีป เจริญพระประแดง

นักสืบ ประทีป เจริญพระประแดง
ชมรมผู้ประกอบวิชาชีพนักสืบเอกชน(ประเทศไทย)

m.4/3_2558

นางสาว วันเพ็ญ คงเกษม
sjc

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)