มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีซอฟต์แวร์(ป.โท 519)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Test มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นาย ชัยวิวัฒน์ พิทักษ์สฤษดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

ผศ. ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบายสาธารณะ

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)